(ข่าวที่170/2566) วศ.อว. ลงพื้นที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนานวัตกรรมอาหาร ครั้งที่ 2/2566” สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน เพิ่มรายได้รายได้ อย่างยั่งยืน