(ข่าวที่167/2566) วศ.อว. เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา มสธ. ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้านแลปอาหาร