(ข่าวที่ 154/2566) วศ.อว. จัดสัมมนาฯ การทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยีอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร