(ข่าวที่ 158/2566) วศ.อว. พัฒนาองค์กรสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น