< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / คัมภีร์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino >

คัมภีร์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino

คัมภีร์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino

เนื้อหาอย่างย่อ

 "คัมภีร์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation Control System) ตลอดจนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robotics) เพื่อให้มีการแข่งขันและพัฒนาให้ทันกับโลกปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันสูงทางด้านการตลาดและระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 (Industrial 4.0) โดยจะเริ่มต้นอธิบายเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino (อ่านว่า อา-ดู-อิ-โน่) การควบคุมการทำงานของอินพุตและเอาต์พุต การควบคุมมอเตอร์อุตสาหกรรม เซ็นเซอร์ และระบบอัจฉริยะ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการทำงาน และจบด้วยโครงงาน เหมาะกับผู้ที่ศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ รวมถึงวิศวกรโรงงาน ตลอดจนผู้สนใจในงานควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์


หมวด: หนังสือรอตรวจรับ 67
ISBN: 9786160830664
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง: ผศ.ดร. เดชฤทธิ์ มณีธรรม และคณะ
วันที่รับเข้า: 18/09/2020