< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / คัมภีร์การใช้งาน ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT) >

คัมภีร์การใช้งาน ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT)

คัมภีร์การใช้งาน ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT)

หมวด: หนังสือรอตรวจรับ 67
ISBN: 9786160838417
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง: รศ.ดร. เดชฤทธิ์ มณีธรรม, ดร. ธนบรรณ ตะทวี
วันที่รับเข้า: 27/09/2021