< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566 >

วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566

วารสารผลงานวิชาการกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566

หมวด: -กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
ISBN: ISSN 2822-1532 (Print) ISSN 2822-1540 (Online)
วันที่รับเข้า: 03/10/2023