< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / คิด ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 มีนาคม 2553 >

คิด ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 มีนาคม 2553

คิด ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 มีนาคม 2553

เนื้อหาอย่างย่อ

เครื่องมือสร้างชาติ
จากประวัติศาสตร์ เราพบว่า สังคมเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากทักษะของมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้น จากสังคมเกษตรกรรม สังคมอุตสาหกรรม สังคมฐานความรู้ และสังคมความคิดสร้างสรรค์ มนุษย์ล้วนผ่านการพัฒนาทักษะ (reskill) ให้เพิ่มมากขึ้นในแต่ละยุคสมัย จากสังคมเกษตรสู่สังคมอุตสาหกรรม มนุษย์เราพัฒนากลุ่มช่างฝีมือ จากสังคมอุตสาหกรรมสู่สังคมฐานความรู้ เรายกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้กว้างขวางและลึกซึ้ง และเมื่อมาถึงสังคมความคิดสร้างสรรค์ ที่ถึงแม้มนุษย์มีการศึกษาและความรู้ด้านวิทยาการอย่างล้นเหลือ แต่สังคมความคิดสร้างสรรค์กลับมองหา ทักษะพิเศษ คือ วีธีคิด (mental skill) ซึ่งนำไปสู่ ความหวังใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การทำงานที่มีความสุขขึ้น ความปรารถนาในสินค้าและบริการที่มีความแตกต่างและบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของตนได้มากยิ่งขึ้น
กระบวนการเปลี่ยนผ่านของสังคมแต่ละยุคดังที่กล่าวมานั้น มนุษย์มักจะประดิษฐ์ คิดค้นและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆขึ้นมาเสมอ “เครื่องมือ” จึงเป็นประเด็นที่ นิตยสาร Creative Thailand ฉบับนี้หยิบยกขึ้นมาบอกเล่าเรื่องราวแห่งการสร้างผลผลิตของสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิต รวมไปถึงการจรรโลงใจผู้คน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือธรรมดาๆ ที่เมื่อบวกเข้ากับทักษะและฝีมือ กลับสร้างให้เกิดงานอันวิจิตร หรือเครื่องมืออันซับซ้อนที่สร้างให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เราคุ้นชิน เครื่องมือคลาสสิคประจำกายของคนในแต่ละอาชีพ ไปจนถึงเครื่องมือรูปแบบใหม่ๆ อันแป็นผลผลิตจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
นับจากหน้านี้ไป ผู้อ่านจึงจะได้ร่วมชื่นชมสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งเหล่านี้ ซึ่งเราอยากให้คำนิยามว่าเป็นเครื่องทุ่นแรงอันชาญฉลาดของสังคม
แล้วเราจะพบว่าเครื่องมือเล็กๆ คือเครื่องสะท้อนทักษะอันยิ่งใหญ่ของมุนษย์นั่นเอง


หมวด: -สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)