< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / คิด ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2552 >

คิด ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2552

คิด ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2552

เนื้อหาอย่างย่อ

ยินดีต้อนรับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ทำไมบางคนสามารถแปรเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ ออกมาเป็นความงอกเงยทางธุรกิจ หรือความสำเร็จในผลงานชิ้นเยี่ยม ในขณะที่บางคนมองข้าม และมองว่าความคิดสร้างสรรค์ เป็นเรื่องไกลตัว
ที่ผ่านมา ความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยที่ทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เคยเป็นอยู่ ตั้งแต่จุดเล็กๆ ในวิถีชีวิต ไปจนถึงกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และในวันนี้ที่เทคโนโลยีทำให้โลกแคบลง ความคิดสร้างสรรค์ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอย่างกว้างขวาง ในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ และเป็นที่ชัดเจนว่า รัฐบาลในหลายๆ ประเทศได้หันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่เน้นการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม (Cultural Asset) และทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) อย่างจริงจัง
สำหรับประเทศไทยแล้ว การใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นทุนในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ คือ การใช้ศักยภาพที่แท้จริงของคนไทยที่สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะฝีมือ ประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเกิดเป็นความแข็งแกร่งใหม่ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ
นี่คือ เหตุผลที่เราเชื่อมั่นในความคิดสร้างสรรค์ว่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราก้าวข้ามพ้นวิกฤติ
เพราะเราเชื่อว่า ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ และหากทุกคนแปรความคิดสร้างสรรค์สู่การผลิตจริงที่มีคุณภาพได้ นั่นคือ คำตอบของอนาคตประเทศไทย


หมวด: -สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)