< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / ทฤษฎีและการคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์ >

ทฤษฎีและการคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์

ทฤษฎีและการคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์

เนื้อหาอย่างย่อ

"ทฤษฎีและการคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์" เล่มนี้ กล่าวถึงหลักการพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ในระบบเอสไอ โดยให้แนวทางการวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนตัวอย่างและแบบฝึกหัดอย่างมากมาย รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้กับการถ่ายเทความร้อนและเครื่องทำความเย็นเบื้องต้น พร้อมทั้งบรรจุตารางต่างๆ ที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน เพื่อสะดวกแก่การนำไปใช้และวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี


หมวด: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ISBN: 9786160819843
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น
วันที่รับเข้า: 07/03/2020