< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / 101 การพัฒนาบุคคลากร กลุ่ม Old-Age >

101 การพัฒนาบุคคลากร กลุ่ม Old-Age

101 การพัฒนาบุคคลากร กลุ่ม Old-Age

เนื้อหาอย่างย่อ

กลุ่ม Old-Age ตามรหัสลับของหนังสือชุด “It’s OK : รหัสลับพัฒนา
บุคลากร”  จะหมายถึง พนักงานใกล้เกษียณ
ซึ่งเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่า เรียกได้ว่าเป็น The Master ขององค์กร

ฝ่ายผู้บริหาร และ HR ควรจัดการฝึกอบรม “ทักษะในการสอน” หรือ
“การโค้ชผู้อื่น” ให้กับบุคคลากรกลุ่มนี้ เพื่อดึงเอาความรู้ เทคนิค เคล็ดลับ
ของพวกเขา นำมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
เพื่อส่งต่อทายาทหรือผู้สืบทอด อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร


หมวด: การบริหารงานบุคคล
ISBN: 978-616-302-215-8
สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส