< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / 101 การพัฒนาบุคคลากร กลุ่ม Old-Age >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

101 การพัฒนาบุคคลากร กลุ่ม Old-Age

101 การพัฒนาบุคคลากร กลุ่ม Old-Age

เนื้อหาอย่างย่อ
กลุ่ม Old-Age ตามรหัสลับของหนังสือชุด “It’s OK : รหัสลับพัฒนา บุคลากร”  จะหมายถึง พนักงานใกล้เกษียณ ซึ่งเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่า เรียกได้ว่าเป็น The Master ขององค์กร   ฝ่ายผู้บริหาร และ HR ควรจัดการฝึกอบรม “ทักษะในการสอน” หรือ “การโค้ชผู้อื่น” ให้กับบุคคลากรกลุ่มนี้ เพื่อดึงเอาความรู้ เทคนิค เคล็ดลับ ของพวกเขา นำมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อส่งต่อทายาทหรือผู้สืบทอด อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
หมวด: การบริหารงานบุคคล
ISBN: 978-616-302-215-8
สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส
วันที่รับเข้า: 15/05/21
ยอดคงเหลือ: 1