< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / 101 IT'S Ok รหัสลับพัฒนาบุคลากร กลุ่ม : successor >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

101 IT'S Ok รหัสลับพัฒนาบุคลากร กลุ่ม : successor

101 IT'S Ok รหัสลับพัฒนาบุคลากร กลุ่ม : successor

เนื้อหาอย่างย่อ
IT’S OK เป็นรหัสลับใน หนังสือชุดการพัฒนาบุคลากร (Human Development Series) กลุ่มคน 5 ประเภท ที่องค์กร ต้องสนใจ มาร่วมไขรหัสลับเพื่อ “จุดประกาย” และ “แจ้งเตือน” นักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้คุณสามารถดึงศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะของคนในองค์กรด้วยการฝึกอบรมและพัฒนา เล่มนี้จะกล่าวถึงกลุ่ม Successor พนักงานผู้สืบทอดตําแหน่ง หมายถึง บุคคลที่ทํางานมานานและได้เรียนรู้ครบทุกด้าน เป็นกลุ่มที่พร้อมในการที่จะสืบทอดกิจการ ประกอบด้วย 7 หัวข้อ คือ Self-Motivation (การจูงใจด้วยตนเอง) Unlock the Others Potential (การปลดปล่อยศักยภาพผู้อื่น) Cross Functional Management (การบริหาร ข้ามสายงาน) Crucial Conversation (การสื่อสารเรื่องสําคัญ) Entrepreneurship (ความเป็นผู้ประกอบการ) และ Strategic Thinking (การคิดเชิงกลยุทธ์)
หมวด: การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส
วันที่รับเข้า: 08/12/20
ยอดคงเหลือ: 1