< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการจัดการความรู้ >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการจัดการความรู้

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการจัดการความรู้

เนื้อหาอย่างย่อ
หนังสือเล่มแรกที่ได้บูรณาการองค์ความรู้ทั้ง 3 ศาสตร์เข้าด้วยกันคือ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรู้ โดยได้รวบรวมเนื้อหาสาระที่เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร และสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สำหรับการจัดการความรู้ได้ เหมาะสำหรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนอาจารย์ และผู้ที่สนใจในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
หมวด: คอมพิวเตอร์
ISBN: 9786160809370
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น
วันที่รับเข้า: 21/04/20
ยอดคงเหลือ: 1