< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / The Knowledge ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

The Knowledge ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561

The Knowledge ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561

หมวด: -สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ผู้แต่ง: OKMD
วันที่รับเข้า: 04/05/18
ยอดคงเหลือ: 99999

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-09-18 01:06
2018-09-11 01:05
2018-08-30 06:08
2018-08-29 01:05
2018-08-28 01:05
2018-08-22 01:06
2018-08-13 01:06
2018-07-24 01:07
2018-07-23 01:07
2018-07-13 01:06
2018-07-08 06:04
2018-07-12 01:06
2018-07-01 01:05
2018-06-27 01:06
2018-06-26 01:06

หน้า