< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ

การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ

เนื้อหาอย่างย่อ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
หมวด: การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท
วันที่รับเข้า: 01/01/70
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-02-15 06:01
2019-06-23 01:09
2018-04-17 01:04