< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / การใช้ภาษาไทยในวงราชการ >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

การใช้ภาษาไทยในวงราชการ

การใช้ภาษาไทยในวงราชการ

เนื้อหาอย่างย่อ
" การใช้ภาษาที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทยในวงราชการจะเป็นเครื่องบ่งบอกถึงวุฒิภาวะและความสามารถ รวมถึงความน่าเชื่อถือที่จะเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมรอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บังคับบัญชาและประชาชนผู้ใช้บริการภาครัฐ หนังสือ “การใช้ภาษาไทยในวงราชการ” เล่มนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารในวงราชการ และทักษะการใช้ภาษาไทยในการปฏิบัติราชการ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ตลอดจนอธิบายถึงแนวทางในการเขียนหนังสือราชการประเภทต่างๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบไว้อย่างละเอียดชัดเจนและสมบูรณ์"
หมวด: ภาษาศาสตร์
สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง: ศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ
วันที่รับเข้า: 29/12/16
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-04-16 00:32
2021-12-14 00:25