< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / Basic Android App Development >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Basic Android App Development

Basic Android App Development

เนื้อหาอย่างย่อ
แนะนำให้รู้จักระบบปฏิบัติการ Android - แนะนำการติดตั้งเครื่องมือสำหรับพัฒนาแอพพลิเคชัน - พัฒนาแอพพลิเคชันอย่างง่าย - พัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับรับ/ส่งข้อความ (SMS) - พัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับใช้งาน GPS - พัฒนาแอพพลิเคชันติดต่อบนเครือข่าย - พัฒนาแอพพลิเคชันทำงานกับฐานข้อมูล - พัฒนาเกมในระบบ 2 มิติ - แนะนำเครื่องมือช่วยเหลือในการพัฒนาแอพพลิเคชัน - สอนการติดตั้งแอพพลิเคชัน Android Market - สอนการติดตั้งแป้นพิมพ์ภาษาไทย - แนะนำติดตั้งแอพพลิเคชัน Emulator - แนะนำติดตั้งแอพพลิเคชันบนโทรศํพท์จริง - แนะนำการพัฒนาแอพพลิเคชันบนเครื่องโทรศัพท์จริง
หมวด: คอมพิวเตอร์
ผู้แต่ง: ดร.จักรชัย โสอินทร์, พงษ์ศธร จันทร์ยอย
วันที่รับเข้า: 29/12/16
ยอดคงเหลือ: 3

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-08-07 01:15
2018-04-02 01:04
2017-08-23 01:07