< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / Electrospinning (Rapra Review Reports 190) >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Electrospinning (Rapra Review Reports 190)

Electrospinning (Rapra Review Reports 190)

เนื้อหาอย่างย่อ
Electrospinning uses an electrical charge to form a mat of fine fibres. It shares characteristics of both the commercial electrospray technique and the commercial spinning of fibres. The technique results in the formation of uniform fibres with nanometer-scale diameters. This review report covers: History and Theory of the technique; Description of the process and apparatus; Materials, Patents and Applications.
หมวด: Textbook - Eng & Tech
ยอดคงเหลือ: 9999