< หน้าหลัก >

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา
     พ.ศ. 2476 พณฯ ดร.ตั้ว ลพานุกรม (อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์คนแรก) เป็นผู้หนึ่งที่ริเริ่มงานปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่เสมือนเป็นกุญแจไขเปิดอนาคตของประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ จึงก่อตั้งหน่วยงานด้านห้องสมุดวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยขึ้นเป็นแห่งแรกที่กรมวิทยาศาสตร์ เป็นกลยุทธ์สร้างความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ เพิ่มพูนภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของชาติ และเป็นที่รู้จักและใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในนาม “ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์”
     พ.ศ. 2521 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นระดับกองชื่อ “กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" และใช้เรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2545
     หลังจากการปฏิรูประบบราชการเมื่อตุลาคม พ.ศ. 2545 กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการใหม่ ทำให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม “กองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จึงได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น “สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ดำเนินการต่อมาจนถึงปัจจุบัน
     สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือที่รู้จักกันในนามของห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีบทบาทหลักเป็นห้องสมุดและศูนย์บริการสารนิเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญของชาตินานกว่า 70 ปี และทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบสารนิเทศแห่งชาติ เป็นแหล่งรวมเอกสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมากกว่า 500,000 เล่ม ใช้ระบบทศนิยมดิวอี้ ในการจำแนกเอกสาร ปัจจุบันดำเนินงานด้วยโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha (Matrix) สามารถสืบค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีในห้องสมุดด้วย e-indexes ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ สะดวกต่อการเข้าถึง
     ที่ตั้ง สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่ปีกขวาของอาคารมาตรวิทยาและศูนย์สารนิเทศวิทยาศาสตร์ เป็นอาคาร 6 ชั้น วัน - เวลาทําการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)