< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / ดูสัญญาต้องดูอะไร : สัญญากู้เงิน >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ดูสัญญาต้องดูอะไร : สัญญากู้เงิน

ดูสัญญาต้องดูอะไร : สัญญากู้เงิน

เนื้อหาอย่างย่อ
หนังสือที่อธิบายโครงสร้างของสัญญากู้เงิน, ลักษณะและความหมายของเงื่อนไขต่าง ๆ, ทางเลือกของแต่ละเงื่อนไข, ผลดีและผลเสียของแต่ละตัวเลือก และสิ่งที่ควรพิจารณาในการทำสัญญากู้เงิน
หมวด: กฏหมาย
สำนักพิมพ์: นายปณิธาน สุวรรณโรจน์
วันที่รับเข้า: 21/03/22
ยอดคงเหลือ: 1