< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / Emissions from Plastics (Rapra Review Reports 161) >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Emissions from Plastics (Rapra Review Reports 161)

Emissions from Plastics (Rapra Review Reports 161)

เนื้อหาอย่างย่อ
This report outlines the key issues regarding emissions from plastics. The report covers emissions from plastics during processing, treatment, storage and end-use. It summarises the published research on a wide variety of materials and settings. New methods of analysis and testing have been developed or adapted to examine these emissions. This report discusses the main techniques used. Data from analysis work on air quality and emissions from plastics is also included in this report. An additional indexed section containing several hundred abstracts from the Rapra Polymer Library database gives useful references for further reading.
หมวด: Textbook - โพลีเมอร์ พลาสติกและยาง
ยอดคงเหลือ: 9999

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-02-06 06:09