ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: 80 กิจกรรมวิทย์ปฐมวัย อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 2

สำนักพิมพ์: นานมีบุ๊คส์

หมวดหลัก: การศึกษา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

แนะนำกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก
ตั้งแต่อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 2 มากกว่า 80 กิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 6 ทักษะ
ได้แก่ การสืบค้นหาความรู้ การสังเกต การสื่อความหมาย
การสร้างและการใช้คำจำกัดความ การวัดและการประมาณ
การจำแนกประเภท นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกาย รวมถึงทักษะด้านการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์
และศิลปะด้วย กิจกรรมในหนังสือเล่มนี้ช่วยกระตุ้นให้
เด็กรู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเองผ่านกิจกรรม
ทั้งการสำรวจ ทดลอง ประดิษฐ์ วาดรูป และเล่นเกม

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-10-02 01:09
2018-09-29 01:07
2018-08-28 01:05
2018-08-22 01:06
2018-06-20 01:06
2018-06-12 01:05
2018-05-28 01:05
2018-03-01 01:05
2018-01-17 01:06
2017-08-23 01:07