ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: Basic Android App Development

ผู้แต่ง: ดร.จักรชัย โสอินทร์, พงษ์ศธร จันทร์ยอย

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 3

เนื้อหาอีบุ๊ค

แนะนำให้รู้จักระบบปฏิบัติการ Android
- แนะนำการติดตั้งเครื่องมือสำหรับพัฒนาแอพพลิเคชัน
- พัฒนาแอพพลิเคชันอย่างง่าย
- พัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับรับ/ส่งข้อความ (SMS)
- พัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับใช้งาน GPS
- พัฒนาแอพพลิเคชันติดต่อบนเครือข่าย
- พัฒนาแอพพลิเคชันทำงานกับฐานข้อมูล
- พัฒนาเกมในระบบ 2 มิติ
- แนะนำเครื่องมือช่วยเหลือในการพัฒนาแอพพลิเคชัน
- สอนการติดตั้งแอพพลิเคชัน Android Market
- สอนการติดตั้งแป้นพิมพ์ภาษาไทย
- แนะนำติดตั้งแอพพลิเคชัน Emulator
- แนะนำติดตั้งแอพพลิเคชันบนโทรศํพท์จริง
- แนะนำการพัฒนาแอพพลิเคชันบนเครื่องโทรศัพท์จริง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-08-07 01:15
2018-04-02 01:04
2017-08-23 01:07