ข้อมูล eBook

ชื่อ: การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-02-15 06:01
2019-06-23 01:09
2018-04-17 01:04