ข้อมูล eBook

ชื่อ: เกษตรพึ่งตนเองฯ

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เกษตรแบบพอเพียง บนพื้นฐานแห่งการพึ่งตนเองและการเกื้อกูล เกษตรกรรมระยะยาวเพื่อความยั่งยืน เรียนรู้จากแนวทางของเกษตรกรตัวจริง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-07-10 01:06
2017-11-21 01:06
2017-09-03 01:07
2017-02-02 20:27
2017-01-22 23:20