< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / OKMD ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2559 - มกราคม 2560 >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

OKMD ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2559 - มกราคม 2560

OKMD ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2559 - มกราคม 2560

หมวด: -สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
วันที่รับเข้า: 12/10/18
ยอดคงเหลือ: 99999

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-07-31 01:09
2019-01-18 01:06
2019-01-16 01:07
2019-01-18 01:06
2019-01-01 01:06
2018-11-22 06:07