< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / เกษตรพึ่งตนเองฯ >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เกษตรพึ่งตนเองฯ

เกษตรพึ่งตนเองฯ

เนื้อหาอย่างย่อ

เกษตรแบบพอเพียง บนพื้นฐานแห่งการพึ่งตนเองและการเกื้อกูล เกษตรกรรมระยะยาวเพื่อความยั่งยืน เรียนรู้จากแนวทางของเกษตรกรตัวจริง


หมวด: การเกษตรกรรม
สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป
วันที่รับเข้า: 29/12/16
ยอดคงเหลือ: 1

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-07-10 01:06
2017-11-21 01:06
2017-09-03 01:07
2017-02-02 20:27
2017-01-22 23:20