< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / The Knowledge ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559 >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

The Knowledge ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559

The Knowledge ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559

หมวด: -สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ผู้แต่ง: OKMD
วันที่รับเข้า: 30/11/16
ยอดคงเหลือ: 9999

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-07-20 01:06
2018-03-26 01:04
2017-09-04 01:07
2017-05-11 08:27
2016-12-21 02:30
2016-12-21 02:30