< หน้าหลัก / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / Handbook of Thermoset Resins >

รายละเอียดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Handbook of Thermoset Resins

Handbook of Thermoset Resins

เนื้อหาอย่างย่อ
Handbook of Thermoset Resins is intended to be a self-sufficient guide dedicated to thermoset resins, an important class of polymer materials. The book begins with a general introduction to thermoset and is ended with thermoset nanocomposites, a subject of current interest. Use this to make a knowledge-base in the subject OR to plan future research works. Many objectives of this book have been achieved, and include; providing detailed information on synthesis, characterizations, applications and toughening of thermoset resins. The review of the recent advances on thermoset-based composites and nanocomposite is presented. It also highlights highlight the future directions of research in various areas of thermoset resins. With these objectives in mind, Handbook of Thermoset Resins will be extremely useful for the scientists and researchers in the field of polymer science in general and thermoset resins in particular.
หมวด: Textbook - เคมี&ชีวเคมี
ยอดคงเหลือ: 9999

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-08-26 01:05
2016-06-28 22:24